Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom

Vážení  priatelia,

všetci tí, ktorí ste boli pri vzniku klubu, tí, ktorí ste boli členmi klubu v minulosti, súčasní členovia klubu, podporovatelia a sympatizanti klubu.

Dňa 17.decembra 1903 sa zásluhou bratov Wrightovcov podarila sa splniť  odveká túžba ľudstva, prekonať zemskú príťažlivosť a vzniesť sa do vzdušného priestoru  na motorom poháňanom lietadle.

Od tohto okamžiku začali jednotlivci  napodobňovať  všetko to, čo je ťažšie ako vzduch a vznáša sa nad zemským povrchom  stavbou ich zmenšenín – modelov. V dubnickom regióne  v r.1948 vzniklo prvé letisko aeroklubu Dubnica nad Váhom , tzv. svahové, pod Ostrým vrchom, čo viedlo i k počiatku prvých pokusov o stavbu modelov. Prvá zmienka o leteckom modelárstve začína v prvej polovici 50-tych rokov.  

Štarty prvých novodobých rakiet v druhej polovici 50-tych rokov, ale hlavne let prvého kozmonauta J. Gagarina podnietil rozvoj raketového modelárstva. Zásluhou prvých nadšencov v r. 1964 vznikol v Dubnici nad Váhom Raketomodelársky klub, prvý  v rámci vtedajšieho Československa združujúci  nadšencov pre kozmické modely.

 

Ing. Karol Ťupek, predseda Raketomodelárskeho klubu Dubnica nad Váhom

 

NIEČO Z HISTÓRIE

V roku 2014 si pripomíname 60.výročie založenia Leteckomodelárskeho klubu a 50. výročie Raketomodelárskeho klubu, ktoré do roku 1995 existovali samostatne. 

Letecké modelárstvo

V roku 1951, v čase výstavby druhého letiska v Dubnici nad Váhom v priestoroch Lieskovca bol v Domove mládeže ( terajšia ulica Športovcov) založený leteckomodelársky klub. Vedúcimi  boli  p. Urban a p. Kováčik V terajšom ponímaní  to bol skôr modelársky krúžok a členmi boli chlapci z Dubnice nad Váhom  a z odborného učilišťa. Od roku 1953 po prezentácií svojich modelov stúpol záujem o členstvo v modelárskom krúžku, predovšetkým z radov mládeže.  Medzi nich sa zaradil  aj žiak Jozef Švec, ktorý  mal v tom čase 11 rokov a v súčasnosti  je  členom  RMK Dubnica nad Váhom . Ďalší členovia boli p. Ivan Kuriak, Jozef Kuriak, Jozef Rajec, Julius Prítrský, Juraj  Černý, Juraj Vavro .  Členovia sa venovali stavbe modelov   Poštolka, Sojka, Sľuka,  ktoré v súčasnosti  je možné vidieť na súťažiach historických modelov.

V auguste 1962 nastúpil do konštrukcie lokomotív v n.p. Závody K.J.Vorošilova Ing. Karel Holý, ktorý sa zaujímal ,ako letecký modelár, o túto záujmovú činnosť. Na učilišti objavil korene  po činnosti modelárskeho krúžku, ktorého vedúci Jozef Švec bol  v tom čase na vojenskej  prezenčnej  službe. Vedúci mimoškolskej výchovy na učilišti pán Pagáč túto iniciatívu uvítal a hneď zorganizoval nábor do krúžku z radov učňov. Krúžok obnovil svoju činnosť v suterénu učilišťa za jeho materiálovej podpory. Po krátkom čase sa presťahoval do pivničných priestor na slobodáreň č. XIV. Klub sa postupne  rozšíril  o ďalších členov z učňov bývajúcich na internáte, ale aj miestnych žiakov. Krúžok bol evidovaný pri ZO Zväzarmu ZKJV neskôr ZTS Dubnica nad Váhom.

Aktívni  modelári  z tej aj neskoršej doby boli:  Karol Záležak,  Pavol Záležak,  Milan Vavrík,  Ján Hlôška,  Jozef Žovinec,  Jozef Dombay,  Jozef Ondruška, Ivan  Čechvala,  Daniel Petrík , Ing. Miroslav Madarász a mnoho ďalších. Členská základňa  sa rozrastala a pri ZO Zväzarmu ZTS bol založený leteckomodelársky klub.

Modelári sa zúčastňovali súťaží a propagačných akcií. V rámci okresu Považská Bystrica bol LMK Dubnica hodnotený veľmi vysoko.  Po dobudovaní Domu brannosti získal Leteckomodelársky klub   na svoju činnosť nové vyhovujúce priestory.

Práca s mládežou

Po návrate Jozefa Šveca zo základnej vojenskej služby tento postupne od zakladateľov modelárskeho krúžku  prevzal funkciu inštruktora pri krúžku mládeže, v ktorom sa vystriedalo veľa učňov.  Neskôr dlhé roky vykonával funkciu vedúceho modelárskeho krúžku  pre najmenších záujemcov vo  vtedajšom Dome pionierov a mládeže v Dubnici nad Váhom . Na Novej Dubnici podobne vykonával funkciu inštruktora Ing. Karel Holý.  Tí žiaci, ktorí boli najúspešnejší ,  najzručnejší , pokračovali v krúžku v klube, kde boli vytvorené vhodnejšie podmienky  urýchlujuce  ich rast.  Takto postupne prešli do klubu Juraj Dudáš, Petr Nevařil, Slavomír Dudáš, Ivan Čechvala   a mnohí ďalší, kde sa im venoval  Ing.Karol Ťupek .

Žiaci, ktorí pracovali v krúžku mládeže pri LMK často v juniorskom veku  pokračovali vo svojej záľube ako členovia Aeroklubu Dubnica nad Váhom. So svojimi základnými znalosťami z aerodynamiky, meteorologie a konštrukcie lietadiel  „uľahčovali“ inštruktorom lietania  výcvik v lietaní so skutočnými vetroňmi . Pre niektorých to bol základ ich neskoršieho rozhodnutia pokračovať  v profesionálnej orientácií na lietanie či už v rôznych aerolíniách alebo sa venujú aerodynamike .  Napr. Ing. Ľ. Nevařil , ktorý je pilotom dopravných lietadiel a Ing. R. Šošovička, PhDr . odborným vedeckým pracovníkom v oblasti aerodynamiky,  ako žiaci začínali stavbou modelov v krúžku mládeže pri LMK. Od roku 2013 sa podujal na vedenie modelárskeho krúžku Jožko Barčík  s inštruktormi Borisom Cesnekom a Maťom Košútom. Pod ich vedením sa pripravujú na svoje prvé Majstrovstvá republiky voľných modelov v Očovej.

Raketové modelárstvo

Prví zakladatelia RMK  boli z radov dôstojníkov a technikov , kmeňových zamestnancov vtedajších Adamovských strojární  závod Dubnica nad Váhom (dnešné ZVS holding a.s.. Zakladajúci členovia boli Ing. Miroslav Drbal, Ing. Bohumil Pazour, Ing. Milan Jelínek, Ing. Miroslav Horáček, Václav Richter a Ondrej Ziman.

Vývoj a výroba raketových motorčekov

Vznik a rozvoj klubu bol od začiatku vďaka pochopeniu vedenia závodu, riaditeľa závodu Ing. Pavla Ďuriša a technického námestníka Ing. Miroslava Tičku úzko spätý s vývojom a výrobou nízkotlakých raketových motorčekov , ktoré dovtedy vyrábal MVSS Pardubice. Pri zvýšenom počte priemyselne vyrábaných motorčekov sa prejavili nedostatky v ich pôvodnej dokumentácií a nevyhnutne bolo potrebné zaviesť vo výrobe nové konštrukčné a technologické riešenia. Toto sa udialo zásluhou novovzniknutej Odbornej skupiny RMK – Ing. Jelínek, Ing. Staško, O. Ziman, Ing. Drbal, Ing. Pazour, Ing. Horáček- a ich spolupráce s realizačným tímom výrobného závodu. Výsledkom tvorivej  činnosti celého týmu bol vznik nového raketového motorčeka typu „RM“, ktorý veľmi úspešne preverili reprezentanti vtedajšej ČSSR na medzinárodnej súťaži v poľskom Krakowe v apríli 1966. Na základe dosiahnutých výsledkov vedenie závodu prijalo rozhodnutie o zahájení sériovej výroby raketových motorčekov typu „RM -2,5/5 a RM-2,5/3 s vonkajším priemerom 22,5 mm.

Odborná skupina RMK následne vyriešila vývoj a výrobu    prístrojov , tzv.“VACHUDOMERY“, spolu s metodikou merania a vyhodnocovania dosahovaných výšok modelov. Navrhnutá  metóda bola zásluhou  skupiny z RMK úspešne overená  na I. Majstrovstvách ČSSR na letisku Brno-Medlánky.

Celosvetový rozvoj raketového modelárstva smeroval  k stavbe väčších a zložitejších modelov makiet a raketoplánov bol sprevádzaný požiadavkou na vývoj a sériovú výrobu  motorčekov rady RM o celkovom impulze 5 a 10 Ns.  Naopak miniaturizácia modelov so snahou o zvýšenie výkonov si  vynútila vývoj a výrobu motorčekov MINI – MM o celkovom impulze  1,25; 2,5 a 5 Ns.

Postupne sa odborná skupina pri RMK personálne obmenila, pripojili sa do nej J. Pristač, A. Páleník, Ing. A. Troch a Ing. R. Švančar.  V rokoch 1966 až 1990  sa zamerala na vývoj a výrobu  motorčekov predovšetkým „špeciálnych“  (v zmysle pravidiel FAI) pre potreby reprezentačného družstva Československa.  Veľkým prínosom pre použitie motorčekov bolo vyvinutie plastickej zápalnice typu DJ.  Na začiatku roku 1991 bola činnosť odbornej skupiny ukončená a od uvedeného roku v obmedzenom rozsahu výrobu zabezpečovala firma VYMOPO vedená In. Staškom.  Sériová výroba raketových motorčekov typov „RM“ a „MM“  bola vo firme ZVS Dubnica nad Váhom  ukončená v r.1993.

Práca s mládežou

Základom činnosti klubu od jeho vzniku bola práca s mládežou v krúžkoch mládeže pod záštitou RMK v DPaM v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Ilave  a SMT Nová Dubnica. Krúžky absolvovali stovky detí z  dubnicka pod vedením inštruktorov : Ing. Pazour, Ing. Drbal, O. Ziman, Ing. L. Bohunický, S. Marek, J. Matocha, V. Matocha, Ing. Buraj, D. Matuška, J. Drobný, Ing. Ľ. Baur.  Vo funkcií asistentov  vedúcich krúžkov sa vystriedalo  viac juniorov. Zásluhou inštruktorov a ich asistentov mnohí žiaci cez juniorov až po seniórsku kategóriu úspešne reprezentovali klub a veľakrát na majstrovstvách Európy a sveta , ako členovia národného reprezentačného týmu,  či už za Československú alebo v súčasnosti  za Slovenskú republiku.

Po  spoločenských zmenách v r.1989 zo strany spoločnosti  došlo k výraznému poklesu záujmu o polytechnickú výchovu mládeže, čo sa odzrkadlilo postupne v zániku Staníc mladých technikov,  DPaM a výraznému obmedzeniu  priestorov  v Dome brannosti v Dubnici nad Váhom.  I napriek týmto , pre krúžkovú činnosť  nevhodných  priestorov,  sa v r. 1999 obidva kluby  spojili do jedného s názvom Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom  a vo svojej činnosti pokračovali. Inštruktormi v tomto neľahkom období boli P. Matuška a Ing. K. Ťupek.

Zásluhou vtedajšieho predsedu klubu Ing. Š. Buraja a pochopeniu predstaviteľov mesta sa v r.2008 klub presťahoval do plne vyhovujúcich priestorov v objekte bývalej II. Základnej školy, čím boli vytvorené lepšie podmienky aj pre prácu s mládežou.

 

ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ

Od založenia RMK vznikol silný organizačný tím Ing. Horáček, Ing. Pazour, O. Ziman, A. Páleník, ktorí neváhali zobrať si na svoje plecia pravidelne organizovať  medzinárodné súťaže  nad štandartne vysokej úrovni . V podvedomí účastníkov sa súťaže v Dubnici nad Váhom stali zapísanými ako niečo , čo vysoko presahuje priemer. V minulosti organizačne najnáročnejšou súťažou bolo usporiadanie  II.MAJSTROVSTIEV SVETA KOZMICKÝCH MODELOV v r. 1974 pri príležitosti 10.výročia vzniku raketového modelárstva v Československu a vzniku RMK Dubnica nad Váhom.

Nasleduje prehľad najvýznamnejších medzinárodných súťaží organizovaných RMK:

1964 -Prvá „VEREJNÁ SÚŤAŽ“ v kategórii - raketa streamer.

1965 -DUBNICKÝ MÁJ na letisku Slávnica, za účasti pretekárov z Poľska,     Bulharska a ČSSR.

1966 - DUBNICKÝ MÁJ II. ročník za účasti pretekárov z USA, Poľska, NDR, Maďarska, Bulharska a ČSSR.

1967 - DUBNICKÝ MÁJ III. ročník medzinárodnej súťaže za účasti pretekárov z Juhoslávie a ČSSR. 

1968 - DUBNICKÝ MÁJ IV. ročník medzinárodnej súťaže za účasti pretekárov z USA, Juhoslávie a ČSSR.

1969 - DUBNICKÝ MÁJ V. ročník medzinárodnej súťaže za účasti pretekárov z Bulharska, Rumunska,   
             Juhoslávie a ČSSR.

1970 - DUBNICKÝ MÁJ VI. ročník medzinárodnej súťaže za účasti pretekárov z Poľska, Bulharska, Rumunska
            a ČSSR.

1971 - DUBNICKÝ MÁJ VII. ročník medzinárodnej súťaže ako I. EURÓPSKE KRITÉRIUM pre makety za účasti   
            pretekárov z Juhoslávie, Bulharska, Rumunska, Poľska a ČSSR. Zároveň toto kritérium bolo FAI  
            uznané ako I. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY raketových modelárov.

1972 - DUBNICKÝ MÁJ VIII. ročník medzinárodnej súťaže ako II. EURÓPSKE KRITÉRIUM za účasti pretekárov
            Poľska, Rumunska, Bulharska, Juhoslávie a ČSSR. Toto kritérium bolo taktiež uznané ako II.
            MAJSTROVSTVÁ EURÓPY raketových modelárov.

1973 - DUBNICKÝ MÁJ IX. ročník medzinárodnej súťaže ako III. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY za účasti Anglicka,
Poľska, Bulharska, Rumunska, Juhoslávie a ČSSR.

1974 - II. MAJSTROVSTVÁ SVETA KOZMICKÝCH MODELOV za účasti reprezentantov USA, Kanady, Anglicka,
             Španielska, Bulharska, Poľska, Rumunska, Juhoslávie a ČSSR. Súťaž bola po športovej, organizačnej a
             spoločenskej stránke usporiadaná na vysokej úrovni a pochvalne sa o nej ešte dlhé roky vyjadrovali  
             najvyšší     funkcionári FAI.

1976 – DUBNICA‘76 medzinárodná súťaž za účasti pretekárov Španielska, Bulharska, Rumunska, Juhoslávie
              a ČSSR.

1978 – DUBNICA‘78 medzinárodná súťaž za účasti pretekárov Poľska, ZSSR, Bulharska, Juhoslávie a ČSSR. 

1981 – DUBNICA‘81 medzinárodná súťaž ako EURÓPSKE KRITÉRIUM za účasti pretekárov Poľska,
              ZSSR,Bulharska, Juhoslávie, a ČSSR 

Postupne z pracovných dôvodov odchádzali z Dubnice nad Váhom  - Ing. Horáček, Ing. Drbal., Ing. Pazour a ďalší. Káder organizátorov medzinárodných súťaži sa natoľko zúžil, že v ďalších rokoch ich nebolo možné organizovať na tak vysokej športovej a organizačnej úrovni ako bol nastavený „dubnický“ štandard a tak sa posledná „dubnická“ medzinárodná súťaž konala v roku 1981. Okrem medzinárodných súťaží klub organizoval a spoluorganizoval každoročne niekoľko klubových, obvodných, krajských, nominačných a domácich verejných súťaží. Už vyššie spomínaný pokles krúžkovej činnosti po r.1989, spolu s narastajúcou finančnou náročnosťou materiálu a faktickým zastavením akýchkoľvek príjmov do klubovej pokladne sa nevyhnutne premietol aj na organizačnej činnosti. Na tradíciu prípravy kvalitných medzinárodných dubnických súťaží sme od r.1993 nadviazali organizovaním súťaží na najvyššej domácej úrovni. Prípravný tím súťaží okolo A. Páleníka a O. Zimana postupne posilňovali ďalší ako Ing. Ľ. Kršák, D. Matuška, M. Dvorská, Ľ. Klimáčková, O. Švančarová, Ing. L. Bohunický, I. Jelínek, J. Bezdeda, J. Baur, Ing. Š. Buraj,  Z. Križan , Ing. K. Ťupek a ďalší. Vďaka priazni a aktívnej pomoci Ing. Solavu a Ing. Tomšu sa od r.1998 znovu môžeme oprieť o podporu „materského“ podniku ZVS holding a.s. Dubnica nad Váhom.

Po roku 1993 sa opäť vytvoril silný organizačný tím, ktorí zorganizoval  ďalšie súťaže. Od zlúčenia sa RMK a LMK v r.1999 sa tento tím rozšíril o ďalších členov.

1993 - I. MAJSTROVSTVÁ SR raketových modelárov.

1994 - DUBNICKÝ MÁJ ’94 verejná súťaž raketových modelárov.

1995 - III.MAJSTROVSTVÁ SR raketových modelárov. 

1996 - II. NOMINAČNÁ SÚŤAŽ verejná súťaž raketových modelárov.

1997 - III. NOMINAČNÁ SÚŤAŽ verejná súťaž raketových modelárov.

1998 - VI. MAJSTROVSTVÁ SR vo „výškových“ kategóriách a „maketách“ a Majstrovstvá SR- žiakov.

2003 - DUBNICKÝ MÁJ - 2003 ako NOMINAČNÁ SÚŤAŽ - RM“ a krajská súťaž

2004 - 40.výročie RMK

2005 - DUBNICKÝ MÁJ - 2005 ako NOMINAČNÁ SÚŤAŽ - RM“ a krajská súťaž

2006 - DUBNICKÝ MÁJ - 2006 ako NOMINAČNÁ SÚŤAŽ - RM“ a krajská súťaž

2007 - DUBNICKÝ MÁJ - 2007 ako XV. MAJSTROVSTVÁ SR vo „výškových“ kategóriách a „maketách“ 

2008 - DUBNICKÝ MÁJ - 2008 ako XVI. MAJSTROVSTVÁ SR - seriál

2009 - DUBNICKÝ MÁJ - 2009 ako XVII. MAJSTROVSTVÁ SR v kategóriách  S1A, S1B, S3A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8EP 

2010 - DUBNICKÝ MÁJ - 2010 ako Svetový pohár CIAM-FAI v kategóriách  S4A, S6A, S9A, S7 a S8EP 

2011 - F5J-FAI Delta Cup 2011 – medzinárodná súťaž elektrovetroňov za účasti súťažiacich z 5 štátov

Súťaž halových hádzadiel  v kategóriách  F1N, N50

2012 - X.MAJSTROVSTVÁ EUROPY HISTRICKÝCH MODELOV – spoluorganizovanie spolu so SAM 119 za účasti súťažiacich z 9 štátov a 85 súťažiacich z celej Európy

 F5J-FAI– medzinárodná súťaž elektrovetroňov za účasti 56 súťažiacich  z 8 štátov

VANOČNÁ HALA 2012 – súťaž halových hádzadiel v kategóriách F1N, N50

2013  -  Majstrovstvá Slovenska halových modelov

              F5J-FAI seriál Inter TOUR 2013 - medzinárodná súťaž elektrovetroňov za účasti 48 súťažiacich                    

              zo 4 štátov (7 súťažiacich z Argentíny)

VIANOČNÁ HALA 2013 – súťaž halových hádzadiel v kategóriách F1N, N50

2014  -  PUTOVNÝ DUBNICKÝ POHÁR 2014 - súťaž halových hádzadiel v kategóriách F1N, N50 

             (do apríl 2014)   

 

V rámci družobných stykov členovia klubu výraznou mierou sa podieľajú na organizovaní medzinárodných súťaží rádiom ovládaných vetroňov  v susednej Morave v Bořeticích a v Trnave na letisku v Klčovanoch.

 

Mimo organizácie súťaží v Dubnici nad Váhom členovia klubu pracovali ako športoví  funkcionári na veľkom počte domácich a medzinárodných súťaží organizovaných v zahraničí a v realizačných tímoch národného reprezentačného družstva. Aj na tomto poli sme dosiahli medzinárodné uznanie. Za všetkých treba spomenúť hlavne Ing. M. Jelínka, nositeľa zlatého odznaku FAI, ktorý sa vypracoval na jedného najuznávanejších bodovačov makiet rakiet.

 

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

Majstri Československa 1965-1992: 

1965 - Ing.Drbal M.

1966 - Ing.Jelínek M., Ing.Drbal M.

1967 - Ziman O.

1968 - Richter V.

1969 - Ing.Jelínek M., Mičko J.

1970 - Ing.Jelínek M dvojnásobný

1971 - Ulman R., Matocha J. 

1972 - Ing.Bohunický, Jelínek I., Kršák Ľ. 

1973 - Kršák Ľ., Jelínek I.

1975 - Ing.Jelínek M. dvojnásobný, Bezdeda J. trojnásobnýbný

1979 - Osvald Z.

1984 - Ing.Buraj Š.          

Majstri Slovenskej republiky 1993-2013:

1993 - Matocha V. st. dvojnásobný.

1994 - Matocha V. st.

1995 - Ing.Baur Ľ.

1997 - Matocha V. st., Matocha V. ml., Baur S.

1998 - Baur S., Matocha V. ml., Kršák J, Matuška P 

2000 - Matocha V. ml. dvojnásobný, Kršák J., Buraj P., Žitňan M.

2002 - Buraj Š. ,Matuška P., Buraj P., Žitňan M.

2003 - Buraj Š. ,Matuška M., Adamčík M.

2004 - Ing.Buraj Š., Buraj P., Matuška P.dvojnásobný, Matuška M., Adamčík M., Žitňan M.

2005 - Matuška P., Žitňan M., Matuška M.,

2006 - Matuška P., Žitňan M., Jankech T.,

2007 - Matuška P., Žitňan M., Buraj Š.

2008 – Jankech T., Žitňan M., Matuška P.

2009 – Cesnek B., Žitňan M.

2010 – Žitňan M. ml., Žitňan M. dvojnásobný

2011 – Šilarová A.M. dvojnásobná, Žitňan M. ml. dvojnásobný, Žitňan M.

2012 – Cesnek B., Gaľa M.

2013 – Gaľa M., Cesnek B., Žitňan M., Žitňan M. ml.

Medzinárodné úspechy:

 I. MAJSTROVSTVÁ SVETA - Juhoslávia 1972

Ing.Jelínek M. - reprezentant ČSSR.

II. MAJSTROVSTVÁ SVETA - Dubnica 1974

Ing.Jelínek M. - reprezentant ČSSR.

 III. MAJSTROVSTVÁ SVETA - Bulharsko 1978

Bezdeda J. - reprezentant ČSSR.

X. MAJSTROVSTVA SVETA - Poľsko 1994

Mičko J. 1.miesto - družstvo S8E

Ing.Baur Ľ. 2.miesto - družstvo S3A

Ing.Baur Ľ. 2.miesto - družstvo S5B.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY - L.Mikuláš 1995

Ing.Baur Ľ. - 1. miesto - družstvo S5B

XI. MAJSTROVSTVÁ SVETA - Slovinsko 1996

Baur S. 1.miesto - družstvo S7

Baur S. 3.miesto - družstvo S5B.

XIII. MAJSTROVSTVÁ SVETA -L.Mikuláš 2000

Matocha V. ml. 1. miesto S5B 

Kršák J. 3. miesto S5B 

Matocha V. ml. 1. miesto - družstvoS5B 

Kršák J. 1. miesto - družstvo S5B

Matuška P. 1. miesto - družstvo S5B

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY - Turecko 2001

Matuška P. 2. miesto - družstvo S5B

XIV. MAJSTROVSTVÁ SVETA – Česko 2002

Buraj P. 1. miesto - družstvo S4B 

Buraj P. 2. miesto S4B

Matuška P. 3.miesto - družstvo S1A

Kršák J. 3.miesto - družstvo S1A

Buraj P. 3.miesto - družstvo S8D 

Matuška P. 3.miesto - družstvo S8D 

Matuška P. 3.miesto - družstvo S9A

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY - Srbsko 2003

Matuška P. 3.miesto - družstvo S1B

Matuška P. 3.miesto - družstvo S7 

Matuška P. 3.miesto S1B

Matuška P. 3.miesto S7

Buraj Š. ml. 3.miesto - družstvo S9B

Adamčík M. 1. miesto - družstvo S9A

Matuška M. 1. miesto - družstvo S9A

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA – Poľsko 2004

Žitňan M.      1.miesto – S6B

Matuška M. 2. miesto - družstvo S9A

Žitňan M.     2.miesto - družstvo S4B

Matuška P.   2.miesto - družstvo S4B

Matuška M. 2. miesto - družstvo S7

Matuška M. 2. miesto - družstvo S8D

Adamčík M. 2. miesto - družstvo S4A

Žitňan M.      3.miesto – družstvo S6B

Adamčík M. 3. miesto - družstvo S9A

Matuška M. 3. miesto - družstvo S9A

 

 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY - Rumunsko 2005

 Matuška M. 1.miesto – družstvo S8D

 Matuška M. 2.miesto – družstvo S5B

 Matuška P.  2.miesto –  družstvo S4A

 Matuška P.  2.miesto –  družstvo S8E/P

 Žitňan M.     2.miesto - družstvo S4A

 Žitňan M.     3.miesto - družstvo S3A

 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA – Rusko 2006

 Žitňan M.     1.miesto – S3A

 Žitňan M.     1.miesto – družstvo S8E/P

 Matuška M. 2.miesto – družstvo S5B

 Matuška P.  2.miesto – družstvo S5B

Matuška M. 3.miesto – družstvo S5B

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY - Košice 2007

Cesnek B.     2. miesto –  S4A

Jankech T.    3. miesto –  S4A

Jankech T.    3. miesto –  S8D

Matuška P.  1.miesto –  družstvo S8E/P

Jankech T.    1. miesto –  družstvo S4A

Duraj M.       1. miesto –  družstvo S4A

Cesnek B.     1. miesto –  družstvo S4A

Matuška P.  2.miesto –  družstvo S7

Matuška P.  3.miesto –  družstvo S5B

Matuška P.  3.miesto –  družstvo S4A

Žitňan M.     3.miesto –  družstvo S4A

Jankech T.    3. miesto –  družstvo S5B

Jankech T.    3. miesto –  družstvo S8D

Duraj M.       3.miesto –  družstvo S7

Matuška M.  3.miesto –  družstvo S5B

Matuška M.  3. miesto –  družstvo S8D

Duraj M.        3.miesto –  družstvo S7

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA – Španielsko 2008

Matuška P.  1.miesto –  S8E/P

Jankech T.    1. miesto –  S4A

Matuška P.  1.miesto –  družstvo S4A

Žitňan M.     1.miesto –  družstvo S4A

Jankech T.    1. miesto –  družstvo S4A

Duraj M.       1. miesto –  družstvo S4A

Cesnek B.     1. miesto –  družstvo S4A

Matuška P.  3.miesto –  družstvo S8E/P

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY - Srbsko 2009

Greš M.        1.miesto –  S7

Žitňan M.     2.miesto –  S6A

Šilarová A.M. 3. miesto – S6A

Žitňan M.     1.miesto –  S1B

Šilarová A.M. 1. miesto – S3A

Potfaj M.         1. miesto – družstvo S3A

Duraj M.       3. miesto –  družstvo S5B

Duraj M.       3. miesto –  družstvo S8D

Cesnek B.     3. miesto –  družstvo S5B

Cesnek B.     3. miesto –  družstvo S8D

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA – Srbsko 2010

Matuška P.  1.miesto –  S8E/P

 

Od roku 1965 sa pretekári RMK DUBNICA nad Váhom v rámci „klubových“ stykov zúčastňovali medzinárodných súťaži v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku, Juhoslávii a v Maďarsku, Slovinsku a Česku, kde dosiahli rad úspechov. V mnohých hlavne klasických kategóriách posúvali technický aj technologický pokrok. Vytvorili viacero národných aj svetových rekordov. Posledným bolo vytvorenie slovenského rekordu nestorom elektroletcov na Slovensku Ing. Paľom Lišhákom, CSc. v roku 2013 v dobe letu modelom poháňaným elektromotorom. Hodnota rekordu je 2:34:08. Najúspešnejšími reprezentantmi klubu za uplynulých 50 rokov sú:

 Ing .Drbal M., Ing. Pazour B., Ing. Jelínek M., Ziman O., Ing. Horáček M., Richter V., Mogora M., Ulman R., Ulman J., Ulman Š., Bugoš J., Ing. Bohunický L., Jelínek I., Mičko J., Bezdeda J., Matocha V. st., Ing. Kršák Ľ., Baur J., Ing. Buraj Š., Osvald Z., Križan Z., Matuška D., Ing. Strapina O., Ing. Baur Ľ., Matocha J., Baur S., Kršák J., Matuška L., Ing. Buraj Š., Mičko J., Slávik J., Ing. Chlpáň J., Beláň M., Burajová A., Žitňan M., Drobný J.,  Matocha V.ml., Buraj Š., Matuška P., Buraj P., Dudáš J. ml., Dudáš M., RNDr. Bulko M., Ing. Lišhák P. CSc., Gaľa M.

Vďaka podpore mesta Dubnica nad Váhom v súčasnosti klub pracuje vo veľmi  dobrých  priestoroch, ktoré poskytujú nadštandartné možnosti rozvoja klubu. Sme najväčší modelársky klub v rámci všetkých odborností na  Slovensku. Momentálne členmi klubu je vo všetkých vekových kategóriách 95 modelárov od Dubnice nad Váhom a okolia cez Oponice (okr.Topoľčany) až po Bratislavu. K zvýšenému  záujmu o členstvo v klube prispela skutočnosť, že aktivitou predchádzajúceho  predsedu klubu Ing. Štefana Buraja sa  podaril  splniť  nápad z radov členov klubu a klub  má v súčasnosti k dispozícií plochu o rozlohe 1,2 ha určenú k tréningovému a súťažnému lietaniu s udržiavaným trávnatým povrchom a veľkým plechovým „hangárom“.

Za nezištnú pomoc a spoluprácu pri zorganizovaní súťaží  či už slovenského alebo medzinárodného významu ďakujeme  viacerých podnikom, organizáciám,  inštitúciám a ostatným sponzorom. Predovšetkým za posledné obdobie sú to:

ZVS holding a.s., Dubnica nad Váhom        

Alobex s.r.o., Dubnica nad Váhom                                         

Trenčiansky samosprávny kraj                     

RENEWAL AGENCY, s.r.o., Bardejov

Mesto Dubnica  nad Váhom                        

Eltek s.r.o., Liptovský Hrádok

Zväz Modelárov Slovenska, Bratislava        

HERMES a.s., Dubnica nad Váhom                                                     

PD Kvášovec, Dubnica nad Váhom                                         

GS desing spol. s r.o., Trenčianska Teplá    

DUMAT m.p.o., Dubnica nad Váhom                                          

 

Rada Raketomodelárskeho klubu Dubnica nad Váhom 

Kontakt

Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
Dubnica nad Váhom
018 41

Správa webu
Ing. Tomáš Jankech
 
Ing. Marek Kováč

Príďte si s nami polietať...

Všetky práva vyhradené © 2015-2018 Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom